Faktura

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

Kreditt

Etter avtale gis det normalt inntil 10 dagers kreditt og en avtalt kredittgrense. Kreditt/kredittgrensen bortfaller ved enhver form for betalingsmislighold. Ved betaling etter forfall beregnes renter i.h.t. lov om renter ved forsinket betaling.

Nor-log kan på ethvert tidspunkt endre kredittiden eller helt ta bort enhver kreditt. En avtale om kreditt forutsetter at fraktbetaler er kredittverdig. Kredittsjekk utføres av Nor-log.

Faktura

Alle logistikk- og transportoppdrag hvor det er innrømmet kreditt, betales etter faktura. Fakturert beløp skal være Nor-log i hende/disponibelt innen forfallsdato. Eventuelle innsigelser mot fakturaen skal skriftlig være tatt opp med Nor-log innen 10 dager etter mottagelse av faktura. Ved betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt og kan inndrives sammen med forfalte krav.

Nor-log har rett til å mot regne sitt tilgodehavende med krav som Kunde har mot Nor-log. Kunde kan ikke mot regne/holde tilbake penger som er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade, forsinkelse eller manko. Giroforsendelser og senderetterkrav mottas ikke i Nor-log system.

Nor-log - Sammen Fremover

Faktura underbilag

Kopi av fraktbrev/tolldokumenter eller annet underbilag fremskaffes ved forespørsel eller etter avtale.

Har du spørsmål om faktura? ta kontakt med

regnskap@nor-log.no

Omadressering av faktura

Dersom en faktura skal omadresseres pga. feil frankatur i fraktbrevet, beregnes et tillegg.

For leverandører: Nor-log AS – org nr. 916 407 157 – Gåsavikja 1 – 4230 Sand

Fakturaer på EHF eller som PDF til 916407157@semine.net