Reklamasjon

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

Reklamasjoner og dokumentasjon for krav

Mottaker må gjøre anmerkning på fraktbrevet ved tap, skade, temperatursvikt eller manko ved ankomst. Hvis mottaker mottar godset senere enn forventet, må tidspunkt for ankomst noteres på fraktbrevet av mottaker. Anmerkningene på fraktbrevet skal attesteres av sjåfør. Ved ikke synlig tap, skade eller manko, skal dette skriftlig meddeles Nor-log innen 7 dager ved internasjonale befordringer og uten ugrunnet opphold ved innenriks befordringer.

Reklamasjoner og dokumentasjon for krav

Dersom Kunden får mistanke om at godset holder feil temperatur ved ankomst, skal mottaker alltid foreta en betryggende og pålitelig måling av godsets kjernetemperatur. Ved avvik skal målingene nedtegnes skriftlig, og Nor-log skal straks varsles med dokumentasjon i form av bilder.

I store saker må Kunden sørge for en egen besiktigelse ved en uavhengig tredjemann/surveyer for å kunne legge frem en tilfredsstillende dokumentasjon for sitt eventuelle krav.

Reklamasjonsbestemmelsene fremgår av Vegfraktloven og NSAB2015.

Spørsmål?